Danh mục
 • Chiêu sinh lớp Đại học phần Công đoàn

  02/05/2018 | Lượt xem: 88

  Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2018 của Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải và chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT với Trường Đại học Công đoàn.

 • Tuyển sinh lớp Cử nhân Chính trị Văn bằng 2

  29/03/2018 | Lượt xem: 305

  Căn cứ công văn số 1064/HVBCTT-ĐT ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc liên kết mở lớp đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng 2 Cử nhân Chính trị.

 • Thông báo tuyển sinh lớp Chuyên viên chính

  29/03/2018 | Lượt xem: 172

  Căn cứ công văn số 215/HCQG-ĐTBD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các khóa bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính - HCDN, các lớp kỹ năng QLNN năm 2018;

 • Thông báo tuyển sinh Đại học Luật văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

  28/03/2018 | Lượt xem: 117

  Căn cứ công văn số 979/TB-ĐHLHN ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tuyển sinh lớp Đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2018…

 • Thông báo tuyển sinh liên thông Đại Học Thương Mại đợt 2 2015

  26/12/2017 | Lượt xem: 108

  Căn cứ công văn phúc đáp số 383/TB-ĐHTM-TC ngày 31/7/2015 của Trường Đại học Thương Mại về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2015 giữa Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT và Trường Đại học Thương Mại.

 • Thông báo tuyển sinh liên thông Đại Học Thương Mại đợt 2 2015

  26/12/2017 | Lượt xem: 102

  - Căn cứ thông báo tuyển sinh số 1466/TB-ĐHLHN ngày 04/7/2013 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc thông báo tuyển sinh khóa 4(2013-2018) Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải.

 • Liên thông kế toán cao đẳng lên đại học trường Kinh tế quốc dân

  26/12/2017 | Lượt xem: 78

  Căn cứ Công văn số 319/ĐHKTQD-KTC ngày 27/03/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tuyển sinh lớp liên thông cao đẳng lên Đại học hình thức VLVH năm 2013 (khoas14) ngành kế toán tổng hợp lớp đặt tại trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải;

 • Tuyển sinh lớp tại chức ĐH kinh tế quốc dân

  25/12/2017 | Lượt xem: 68

  Căn cứ công văn số 24/ĐHKTQD-KTC ngày 07/01/2013 của trường ĐH Kinh tế quốc dân về việc tuyển sinh lớp đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013 khóa K46, lớp đặt tại trường Trung cấp NV CĐ GTVT.

 • Thông báo tuyển sinh Lớp Trung cấp Kế toán hệ chính qui

  25/12/2017 | Lượt xem: 69

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp Trung cấp Kế toán hệ chính qui - Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải năm 2013.

 • Tuyển sinh lớp Đại học Tại chức Xây dựng K53

  25/12/2017 | Lượt xem: 58

  Kính gửi: Các đơn vị trong ngành Căn cứ thỏa thuận liên kết đào tạo số 03/ĐHXD-ĐT ngày 9 tháng 01 năm 2013 giữa trường Đại học Xây dựng và trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT về việc phối hợp đàotạo LớpK53 - Hệ đại học vừa làm vừa học (tại chức cũ).

arrow